2023-01-02

ČASOPIS SZM, série B – VĚDY HISTORICKÉ LXXII / 1-2 / 2023

EDITORIAL

Ondřej Kolář

ZÁMECKÁ KNIHOVNA V BRUNTÁLE NA POČÁTKU 19. STOLETÍ (PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM INTELEKTUALITY V ČESKÉM SLEZSKU V DOBĚ ZALOŽENÍ GYMNAZIJNÍHO MUZEA)

Castle Library in Bruntál at the Beginning of the 19th Century (a Contribution to the History of Intellectuality in Czech Silesia at the Time of the Establishment of the Grammar School Museum)

Pavel Šopák

The catalogue of the library of Bruntál Castle documents the intellectual interests of the Grand Masters of theTeutonic Order after 1800, governors and other economic officials. It reveals the spectrum of interests and suggests the meaning of the books in the library (personal interests, practical need in the management of the estate, anticipation of educational institutions). It is a contribution to the history of intellectuality in Czech Silesia, whose best-known and most significant product was the Grammar School Museum in Opava.

SLEZSKÉ KULTURNÍ TÝDNY 1925–1933

Weeks of Silesian Culture 1925–1933

Ondřej Kolář

Study focuses on cultural and educational festival of Silesian Germans, organised annually in the period of 1925–1933 in various locations of Czechoslovak and German borderland. Except the description of the thematic content the text aims to analyse the role of such actions in wider context of understanding Silesian and German Silesian identity and the approach of German-speaking population of Silesia towards German ethnic nationalism. For that purpose, the attention is paid to the changing conception of the festival in the era of escalating ethnic and social frictions in early 1930s. The article also examines the cross-border ties of the organisers and leading supporters of the festival, as well as the reception of the action by Czechoslovak administration and media.

STRUČNÉ SHRNUTÍ STAVU A VÝSLEDKŮ NEDESTRUKTIVNÍHO ARCHEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU SPOJENÉHO S MAPOVÁNÍM LOKALIT 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V ČESKÉM SLEZSKU

Brief Summary of the Status and Results of the Non-Destructive Archaeological Survey Associated with theMapping of World War II Sites in Czech Silesia

Jiří Juchelka – Ondřej Klápa – David Galia – Marek Pietoň – Tomáš Petr

The article provides a brief summary of the status and results of research related to the mapping of World War II sites using non-destructive archaeological methods. The primary goal of the project was to evaluate selected sites in order to determine their condition and, subsequently, to propose monument protection. The purpose of the second level was to find out and verify the potential of non-destructive methods in obtaining archaeological sources and evaluating their informative value in the reconstruction of events that occurred in the past.

NĚMECKÁ POVÁLEČNÁ REZISTENCE V MALÉ MORÁVCE V ROCE 1945

Post-War German Resistance in Malá Morávka 1945

Lubomír Hlavienka

The article focuses on activities of German resistance group in the area of Malá Morávka in Jeseníky mountains during Spring and Summer of 1945. Although some of Czechoslovak reports were exaggerated, local cell undisputelby belonged to the most active parts of German underground movement in Czechoslovak borderland. The text aims to identify leaders and members of the paramilitary group and to analyse their connection to mythicised Wehrwolf organisation.

SYSTEMATICKÁ PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V RÁMCI PRACOVIŠŤ KONZERVACE, RESTAUROVÁNÍ A PREPARACE

Systematic Care for the Collections of the Silesian Museum (SZM) within the departments of Preservation, Restoration and Preparation

Pavel Petr

The subject of the presented study is the topic of systematic care for the collections of the Silesian Museum in the environment of departments of preservation, restoration and preparation. Until the period of centralization of this activity within the building of the former State Veterinary Institute, the monitored workplaces operated in several different locations in the territory of the city of Opava. The study aims to outline the issue of systematic care from its birth and anchoring in a wide range of museum activities to the present days. Special emphasis is placed primarily on the methods and technologies used, including the professional technical equipment of the described workplaces of the Silesian Museum.

Materiálie

Obranný štít neboli „wehrschild“ z obce Leskovec nad Moravicí (Ondřej Haničák)

Identifikace fotografií z henleinovského puče v září 1938 na Jesenicku (Ondřej Kolář)

Literární fondy Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea (Monika Szturcová)

K metodice a praxi vedení obecních kronik v Severomoravském kraji v 70. a 80. letech 20. století (Ivana Kolářová – Ondřej Kolář)

Recenze a zprávy o literatuře

Bibliotheca Nummaria Leopoldina 1–3 (Wrocław 2020–2021) (Květoslav Growka)

Pavel ŠOPÁK, Město muzeí: Ostrava: 1870–1970: kapitoly z historické muzeologie (Otakar Kirsch)

Matěj MATELA, Zvoník z Cukmantlu. Dvacet pozapomenutých osobností předválečných Jeseníků (Ondřej Kolář)

Dvě knihy o fenoménech Jesenicka: Pavel MACHÁČEK, Fenomén Rychlebské hory; Matěj MATELA, Fenomén Praděd. Vše, co byste měli znát o nejvyšší hoře Jeseníků (Ondřej Kolář)

Dušan JANÁK a kol., Národnostní menšiny a migrace v Českém Slezsku a na severní Moravě ve 20. a 21. století (Pavel Kladiwa)

Od výstav k Diecéznímu muzeu? (Velikonoční příběh v umění jako mimořádná výzva) (Pavel Šopák)

Nové Muzeum trojmezí v Jablunkově (Ondřej Kolář)