Pro autory

Pokyny pro autory

Redakce prosí autorky a autory, aby se při koncipování svých příspěvků držely následných citačních pokynů:

 • Své příspěvky zasílejte e-mailovou poštou jako elektronické soubory s přílohou .doc, .docx, či .rtf.
 • Zpracování obrázků, grafů a mapek projednejte, prosím, předem s redakcí.
 • Obrázky, grafy a mapky přikládejte prosím ve zvláštním souboru, nikdy ne v textu.
 • K článku musí být přiloženo anglické resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami), resp. český podklad pro překlad do anglického jazyka.
 • K článku musí být přiložen anglický abstrakt, resp. český podklad pro překlad do anglického jazyka. (o max. délce poloviny normostrany).
 • K článku musí být přiložena anglická klíčová slova, resp. podklad pro překlad do anglického jazyka.
 • Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu.
 • Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!
 • V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
 • Uvozovky používejte v následující podobě: „“
 • Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep.
 • V rozmezí letopočtů se také nedělají odklepy a pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.

Příklady citací:

 1. Knižní publikace
  Jaroslav KUDRNA, Materiály k německých dějinám, Brno 1987, s. 230.
  Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.
 2. Editované publikace (edice i sborníky, atp.)
  Zkratky:
  ed. (jednotné číslo), resp. edd. (množné číslo)
  Karel DOSKOČIL (ed.), Berní rula, 2. Popis Čech r. 1564, Praha 1954.
  Enea SILVIO, Historia Bohemica – Historie česká. Edd. Dana MARTÍNKOVÁ, Alena HADRAVOVÁ a Jiří MATL, Praha 1998.
 3. Studie ve sbornících
  Jaroslav MEZNÍK, V nouzi poznáš přítele, in: M. Nodl – P.Sommer – E. Doležalová (edd.), Verba in imaginibus.
  Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 15–18.
 4. Články v časopisech
  Karel CHOTEK, Význam národopisu ve spolupráci s ostatními vědami historickými, Český lid (dále ČL) 53, 1966, s. 271–291.
  Josef NOVOTNÝ, O citacích archivních pramenů, Sborník archivních prací (dále SAP) 10/3, 1965, s. 156–178.
 5. Články v novinách
  Jan NERUDA, Jak jsem psal Malostranské povídky, Lidové noviny 5/47, 14. 9. 1897, s. 3.
 6. Recenze
  Zdeněk HOJDA (rec.), Die Matrikeln der Universität Graz, Band 1 (1586–1630), berab. von Johann Andritsch, Graz 1977, 434 s., in: AUC–HUCP 21/2, 1981, s. 94–95.
  Jiří PEŠEK (rec.), Julian Dybiec, Universytet Jagielloński 1918–1939, PAU Kraków 2000, 759 s., in: AUC–HUCP 43/1–2, 2003, s. 304–305.
 7. Archivní materiály
  Nejprve název a místo archivu, pak název fondu a bližší určení pramene.
  Archiv Akademie věd ČR (dále AAV), fond Lubor Niederle, kart. 1, inv. č. 12.
 8. Opakované citace
  J. KUDRNA, Materiály, s. 254.
  K. CHOTEK, Význam národopisu, s. 280.
  AAV, f. Lubor Niederle, kart. 2, inv. č. 30.

Recenzní řízení

Všechny odborné studie či materiálové studie procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Pro vypracování recenzního posudku slouží standardní formulář, který posuzovatel vyplní, případně přidá slovní zhodnocení a připomínky a podepsaný dodá výkonnému redaktorovi. Recenzní řízení může mít maximálně dvě kola, poté rozhoduje redakční rada. Každou odbornou studii posuzují minimálně dva recenzenti, v případě materiálové studie postačuje jeden posudek. Na základě recenzního řízení rada text přijme, vrátí k přepracování nebo zcela zamítne. O výsledku přijímacího řízení je autor textu informován písemně (elektronickou poštou), přičemž mu jsou zprostředkovány posudky. Respektování požadavků recenzentů a formálních standardů časopisu je podmínkou publikace jakéhokoli textu. O publikování zpráv v kronice, recenzí a anotací rozhoduje redakční rada.

Publikační etika časopisu

Zásady publikování v Časopisu slezského zemského muzea, série B – vědy historické se uplatňují v souladě s etickým kodexem publikační praxe, který je definován a ukotven v rámci Comitee on publication ethics (COPE).

 1. Všechny rukopisy budou recenzovány anonymně na základě svého obsahu, nikoliv bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, rasovou či etnickou příslušnost, zemi původu, sexuální a politickou orientaci autorů. U všech rukopisů se zachovává přísně důvěrný přístup. Redakční tým nesmí jakékoliv informace sdělovat nikomu jinému než příslušným autorům a určeným (potenciálním) recenzentům. Informace a myšlenky nabyté při recenzním řízení zůstávají důvěrné a nesmí jich být využito k osobnímu prospěchu.
 2. Nabídnutý rukopis k recenznímu řízení nesmí souběžně procházet recenzním řízením jinde. Souběžné zaslání rukopisu více než jednomu časopisu se považuje za neetické publikační chování a je nepřijatelné.
 3. Autoři se zavazují, že redakci poskytnutý text je originální, původní dílo, a že nebylo dosud v jakékoliv formě publikované. Pokud byl text dříve publikovaný, vyžaduje se od autorů jeho důsledné přepracování a doplnění. Přepracovaný a doplněný text musí obsahovat odkaz na původní text, zdůvodnění provedených změn a vyjádření posunu v poznání.
 4. Autoři musí důsledně a řádně přiznávat zdroje (práce jiných autorů, historické prameny), které ovlivnily povahu předkládaného textu. Plagiátorství nebo využívání nedůvěryhodných zdrojů je nepřijatelné.
 5. Autoři zodpovídají za uvedení všech spoluautorů textu. Redakce odmítá jakékoliv formy tzv. ghostwritingu či „čestného autorství“ (guest / honorary authorship).
 6. Autoři zodpovídají za správnost a přesnost uvedených údajů. Týká se to profesionální afiliace (pracoviště autora, kontaktní emailová adresa), osobních údajů a případných zdrojů finanční podpory, díky nimž text vznikl.
 7. Obsah textu musí být v souladu s charakterem, zaměřením a posláním časopisu.
 8. Při tvorbě textu jsou autoři povinni respektovat redakcí stanovené pokyny pro autory, které se týkají charakteru, zaměření, rozsahu a technické stránky příspěvku.
 9. Kvalita textu musí splňovat standardy a úroveň vědecké práce.
 10. Pokud autoři zjistí nedostatky nebo nepřesnosti ve své práci, jsou povinni o tom neprodleně informovat redakci časopisu a spolupracovat na opravě textu.
 11. Autoři jsou povinni upravit text podle recenzních posudků a poslat ho redakci ve stanoveném termínu. Pokud se neztotožňují s výhradami recenzentů, musí své důvody uvést v průvodním dopise. Redakční tým ve spolupráci s recenzenty zváží relevanci uvedených argumentů a potřebu případné úpravy textu.
 12. Za rozhodnutí o tom, které z článků zaslaných časopisu by se měly publikovat, odpovídá vědecký redaktor časopisu. Dbá přitom na doporučení recenzentů a řídí se pravidly časopisu. O svých rozhodnutích informuje redakční radu.