For authors

Submission Guidliness for Authors

Redakce prosí autorky a autory, aby se při koncipování svých příspěvků držely následných citačních pokynů:

 • Své příspěvky zasílejte e-mailovou poštou jako elektronické soubory s přílohou .doc, .docx, či .rtf.
 • Zpracování obrázků, grafů a mapek projednejte, prosím, předem s redakcí.
 • Obrázky, grafy a mapky přikládejte prosím ve zvláštním souboru, nikdy ne v textu.
 • K článku musí být přiloženo anglické resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami), resp. český podklad pro překlad do anglického jazyka.
 • K článku musí být přiložen anglický abstrakt, resp. český podklad pro překlad do anglického jazyka. (o max. délce poloviny normostrany).
 • K článku musí být přiložena anglická klíčová slova, resp. podklad pro překlad do anglického jazyka.
 • Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu.
 • Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!
 • V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
 • Uvozovky používejte v následující podobě: „“
 • Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep.
 • V rozmezí letopočtů se také nedělají odklepy a pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.

Příklady citací:

 1. Knižní publikace
  Jaroslav KUDRNA, Materiály k německých dějinám, Brno 1987, s. 230.
  Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.
 2. Editované publikace (edice i sborníky, atp.)
  Zkratky:
  ed. (jednotné číslo), resp. edd. (množné číslo)
  Karel DOSKOČIL (ed.), Berní rula, 2. Popis Čech r. 1564, Praha 1954.
  Enea SILVIO, Historia Bohemica – Historie česká. Edd. Dana MARTÍNKOVÁ, Alena HADRAVOVÁ a Jiří MATL, Praha 1998.
 3. Studie ve sbornících
  Jaroslav MEZNÍK, V nouzi poznáš přítele, in: M. Nodl – P.Sommer – E. Doležalová (edd.), Verba in imaginibus.
  Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 15–18.
 4. Články v časopisech
  Karel CHOTEK, Význam národopisu ve spolupráci s ostatními vědami historickými, Český lid (dále ČL) 53, 1966, s. 271–291.
  Josef NOVOTNÝ, O citacích archivních pramenů, Sborník archivních prací (dále SAP) 10/3, 1965, s. 156–178.
 5. Články v novinách
  Jan NERUDA, Jak jsem psal Malostranské povídky, Lidové noviny 5/47, 14. 9. 1897, s. 3.
 6. Reviews
  Zdeněk HOJDA (rec.), Die Matrikeln der Universität Graz, Band 1 (1586–1630), berab. von Johann Andritsch, Graz 1977, 434 s., in: AUC–HUCP 21/2, 1981, s. 94–95.
  Jiří PEŠEK (rec.), Julian Dybiec, Universytet Jagielloński 1918–1939, PAU Kraków 2000, 759 s., in: AUC–HUCP 43/1–2, 2003, s. 304–305.
 7. Archivní materiály
  Nejprve název a místo archivu, pak název fondu a bližší určení pramene.
  Archiv Akademie věd ČR (dále AAV), fond Lubor Niederle, kart. 1, inv. č. 12.
 8. Opakované citace
  J. KUDRNA, Materiály, s. 254.
  K. CHOTEK, Význam národopisu, s. 280.
  AAV, f. Lubor Niederle, kart. 2, inv. č. 30.

Review procedure

All scientific studies or material studies are subject to mutually anonymous review procedure. The reviewer fills in a standard form, possibly supplies also oral evaluation and comments, signs it and sends to the Managing Director. The review procedure may have two rounds at the most; then the editorial board decides. Each scientific study is assessed by at least two reviewers; in case of material study one review is sufficient. On the basis of the review procedure, the board accepts the text, returns it for overworking or rejects it completely. The authors of the texts are informed about the result of the review procedure in writing (via email); they are also provided with the reviews. The condition for publishing any text is the compliance with requirements of the reviewers and formal standards of the Journal. Editorial board decides on publishing information in the chronicle, reviews and annotations.

Publikační etika časopisu

Principles of publishing in the journal Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické are applied in accordance with the code of ethics of publishing experience, which is defined and anchored by international forum Publication Ethics Committee (COPE).

 1. All manuscripts are reviewed anonymous based on their content without regard for age, gender, confession, rase/ethnicity, country of origin or sexual and political orientation of the authors. All manuscripts submitted for peer-review are kept strictly confidential. The Academic Board (editorial staff) of the journal must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author or reviewers (as well as potential ones). Information and ideas gained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.
 2. Submitted manuscripts must not have been published elsewhere. Submitting the same manuscript to more than one journal contemporaneously constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.
 3. The authors agree that the submitted text is authentic and original work, has not been published yet in any form. If the text has already been published prior to administration, the author is required to fundamentally remake or complete it. The revised or amended text has to include a link to the original paper, justificiation of changes and the expression of advance in knowledge.
 4. The authors have to strictly and properly confess their sources (articles/books/ideas of other authors, historical sources) that have been influential of the reported work. Plagiarism or use of untrusted source sis unacceptable.
 5. Authors are responsible for the correct specification of all co-authors. The editorial staff refuse any form of so called ghostwriting or guest / honorary authorship.
 6. The authors are responsible for the correctness and accuracy of the data. This applies to professional affiliation (workplace, email contact), personal data as well as sources of financial support and information about the project of which the contribution was made.
 7. The content of the text must be consisent with the character, focus and mission of the journal.
 8. Within the creating of text, authors are obliged to respect the guidelines for authors, established by editorial staff, concerning the quality, intention and technical norms of paper.
 9. The quality of the text must meet the standards and level of scientific work.
 10. If authors find out any irregularities or serious misconduct in the text, they should inform the Academic board regardless the phase to the peer review process and correct mistakes.
 11. Authors are required to edit their text according to reviewers' opinions and send it to the managing editor until the deadline with the cover letter including the description of changes. If they do not agree with the point of view of reviewers, their reasons have to be stated in the cover letter. The Academic board in collaboration with reviewers will consider the relevance of mentioned arguments and the need of potential revision of the text.
 12. The Editor in Chief is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. He follows the reviewers? recommendations and consults and informs the Academic Board of his decision.